VAKUUTUSSUOJAN YHTEENVETO

Tätä lisäpalvelua sovelletaan vain, jos olet ilmaissut ”kyllä” lisenssisopimuksessa mainitun vakuutusvaihtoehdon kohdalla ja olet maksanut vastaavan lisämaksun.

Lisenssisopimuksen ehtona on, että omaisuutesi on vakuutettu sen todellisen kokonaisarvon mukaisesti ja että vakuutussuojaa ylläpidetään koko omaisuuden säilytysjakson ajan.

Huomaa, että riippumatta siitä, ohjeistatko meitä sisällyttämään sinut meidän vakuutusjärjestelyihimme, vastuumme omaisuutesi todellisesta fyysisestä menetyksestä tai vahingoittumisesta rajoittuu lisenssisopimuksessa määritettyihin ehtoihin, jotka muodostavat osan sopimustamme kanssasi

JOS OHJEISTAT MEITÄ VAKUUTTAMAAN OMAISUUTESI, voimme vakuuttaa omaisuutesi fyysisen menetyksen tai vahingoittumisen varalta puolestasi Amica for AXA Versicherung AG and Others -vakuutuksenantajan tarjoamalla vakuutuksella alla tiivistettyjen vakuutusjärjestelyjemme mukaisesti. Voit tutustua vakuutuskirjaan konttorissamme pyynnöstä

Your Broker: Xact European Solutions ApS
Administrator: Reason Global Insurance Brokers Limited

VAKUUTUKSEN KOKONAISSUMMA
Tavaroiden jatkuvasti voimassa oleva todellinen enimmäisarvo yhteensä, joka meille on ilmoitettu lisenssisopimuksessa tai muuten kirjallisena. Vakuutussumma ei saa missään tilanteessa olla yli 100 000 euroa minkään yksittäisen asiakkaan osalta, ellemme ole vahvistaneet sitä kirjallisesti. Vakuutuksen kokonaissummaa voidaan korottaa lisämaksusta, jos asiasta sovitaan etukäteen vakuutuksenantajiemme kanssa.

VAKUUTETUT VAARAT
Asiakkaidesi omaisuuden todellinen fyysinen menetys tai vahingoittuminen seuraavista syistä: tulipalo, salama, räjähdys, maanjäristys, myrsky, tulva, putkien halkeaminen ja/tai vuotaminen, veden tai muun nestemäisen aineen tunkeutuminen, ilmakulkuneuvo tai sellaisesta tippuvat esineet, ulkoisesta syystä johtuva koiperhonen, hyönteinen tai tuhoeläin, varkaus, johon liittyy väkivaltainen tunkeutuminen rakennukseen tai yksikköön tai väkivaltainen poistuminen rakennuksesta tai yksiköstä, mellakka, lakko, kansalaislevottomuus, pahantahtoinen vahingoittaminen sekä ajoneuvon tai rautatiekaluston aiheuttama isku.

ALIVAKUUTUS
Vakuutuksen ehtona on, että vakuutussumma edustaa säilytettävän omaisuuden jatkuvasti voimassa olevaa todellista kokonaisarvoa. Jos et ilmoita lisenssisopimuksessa omaisuuden täyttä jälleenhankinta-arvoa ja vaadit korvausta, olemme oikeutettuja vaatimaan vakuutuksenantajiltamme puolestasi vain sen osuuden menetetystä omaisuudesta, joka vastaa ilmoitetun arvon suhdetta omaisuuden täyteen jälleenhankinta-arvoon.

KORVAUSVAATIMUSTEN KÄSITTELYN PERUSTA
Kaikki korvausvaatimukset käsitellään vakuutuksenantajan harkinnan mukaan vaihtamalla, korjaamalla ja/tai hyvittämällä vakuutettu tavara. Jos tällä vakuutuksella vakuutettu tavara menetetään tai se tuhoutuu kokonaisuudessaan, käsittelyn perustana on tavaran vaihtamisesta uuteen aiheutuva kustannus sillä edellytyksellä, että tavara on olennaisesti samanlainen mutta ei parempi kuin alkuperäinen oli uutena.

Liinavaatteet ja vaatetus
Jos korvausvaatimus sisältää jonkin liinavaatteen tai vaatetuksen menettämisen tai vahingoittumisen, vakuutuksenantajat ottavat huomioon kyseisen menetetyn tai vahingoittuneen tavaran iän, laadun ja käyttöasteen ja niiden perusteella sen markkina-arvon.

Asiakirjat
Jos korvausvaatimus sisältää asiakirjojen menettämisen tai vahingoittumisen, käsittelyn perustana on uudelleenpainamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset ja/tai uudelleenjulkaisemisesta ja/tai uudelleenmuodostamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, mukaan lukien sovellettavin osin keskeisten tietojen hankkiminen uusilla tutkimuksilla tai selvityksillä.

PAREJA JA SARJOJA KOSKEVA KOHTA
Jos tavara on osa paria tai sarjaa, vakuutuksenantajat maksavat vain todellisista hävinneistä tai vahingoittuneista tavaroista. Vakuutuksenantajat eivät maksa tavaroista, jotka ovat osa paria tai sarjaa ja jotka eivät ole hävinneet tai vahingoittuneet.

VAKUUTUSKIRJAN OMAVASTUU
Nil

KORVAUSVAATIMUKSISTA ILMOITTAMINEN
Kaikista korvausvaatimuksista on ilmoitettava meille, kun omaisuuden menettäminen tai vahingoittuminen huomataan tai kun omaisuus siirretään pois yksiköstä, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aiemmin.

POIKKEUKSET
Vakuutus ei kata seuraavia

1. Raha, kolikot, jalometalliharkot, sopimuskirjat, joukkovelkakirjat, arvopaperit ja vastaavat.

2. Karja, kasvit, räjähteet ja tulenarat aineet

3. Korut, kellot, jalokivet, kaikki postimerkit, joiden yhteissumma ylittää 10 000 euroa.

4. Turkikset, taide-esineet, hajuvedet, matkapuhelimet, tupakka, sikarit, savukkeet, oluet, viinit, alkoholijuomat ja vastaavat, joiden yhteissumma ylittää 20 000 euroa.

5. Elektroniikkalaitteet, joiden yhteissumma ylittää 10 000 euroa. Elektroniikkalaitteilla tarkoitetaan kaikkia kuluttajille tarkoitettuja ja kaupallisia sähkölaitteita ja - instrumentteja, mukaan lukien radiot, televisiot, tietokoneet, tietokoneohjelmistot, kiintolevyt, sirut, mikrosirut, piirilevyt ja niiden osat, modeemit, näyttölaitteet, kamerat, faksilaitteet, kopiokoneet, videonauhurit, hifi-laitteet, stereot, CD-soittimet, digitaalinauhoittimet/-soittimet ja vastaavat. (Painavia sähkölaitteita, kuten kytkinlaitteistoja, turbiineja ja generaattoreita ja vastaavia ei pidetä elektroniikkalaitteina.)

6. Arvonalennukset, jotka johtuvat vahingoittuneen tavaran korjauksesta tai kunnostuksesta.

7. Tietueiden menettäminen, lukuun ottamatta tyhjien tietovälineiden kustannusta.

8. Kaikki tavarat, joiden säilytys ei ole lisenssisopimuksen ehtojen mukaan sallittua.

9. Kaikki seuraavista johtuvat seuraukset: sota, maahanhyökkäys, ulkomaisten vihollisten vihamielinen toiminta (siitä riippumatta, julistetaanko sota vai ei), sisällissota, kapina, vallankumous, sotilaallinen tai muu vallankaappaus tai takavarikointi tai kansallistaminen tai pakko-otto tai minkä tahansa hallituksen tai julkisen tai paikallisen viranomaisen toimesta tai käskystä suoritetuista toimenpiteistä johtuva omaisuuden tuhoutuminen tai vahingoittuminen.

10. Vakuutetuista vaaroista aiheutuvien menetysten tai vahinkojen vuoksi tehdyistä korvausvaatimuksista johtuvat menetykset tai epäsuorat menetykset.

11. Seuraavista johtuvat menetykset tai vahingot:
a. ydinpolttoaineesta tai ydinjätteestä tai ydinpolttoaineen palamisesta aiheutuvasta radioaktiivisuudesta johtuva ionisoiva säteily tai saastuminen
b. ydinvoimalaitoksen, ydinreaktorin tai niiden muiden ydinkomponenttien radioaktiiviset, myrkylliset, räjähtävät tai muut vaaralliset tai saastuttavat ominaisuudet
c. sota-ase, jossa käytetään atomi- tai ydinfissiota ja/tai -fuusiota tai muuta vastaavaa menetelmää tai radioaktiivista voimaa tai ainetta
d. radioaktiivisen aineen radioaktiiviset, myrkylliset, räjähtävät tai muut vaaralliset tai saastuttavat ominaisuudet. Tämän alakohdan poissulkeminen ei ulotu radioaktiivisiin isotooppeihin, paitsi ydinpolttoaineeseen, kun tällaisia isotooppeja valmistetaan, kuljetetaan, varastoidaan tai käytetään kaupallisiin, maatalouteen liittyviin, lääketieteellisiin, tieteellisiin tai muihin vastaaviin rauhanomaisiin tarkoituksiin.

12. Kemiallisesta, biologisesta, biokemiallisesta tai sähkömagneettisesta aseesta johtuva menettäminen tai vahingoittuminen. Tietokonejärjestelmän, tietokoneohjelmiston, tietokoneviruksen tai -prosessin tai muun elektronisen järjestelmän käyttö vahingollisiin tarkoituksiin.

13. Omaisuuden menettäminen tai vahingoittuminen, joka johtuu suoraan lentokoneen tai muun äänen tai sitä nopeammalla nopeudella lentävän laitteen aiheuttamista paineaalloista.

14. Jos toinen vakuutus on voimassa menettämishetkellä, tätä vakuutusta sovelletaan vain siltä osin kuin toinen vakuutus ei korvaa menetyksiä.

15. Omaisuuden menettäminen tai vahingoittuminen, joka johtuu terroristisista toimista tai poliittisin perustein toimivien henkilöiden toimista.

Lataa PDF-tiedostona