Asiakkaidemme tietosuoja

Pelican Self Storage -konserni (”Pelican Self Storage”, ”me” tai ”meidän”) voi aika ajoin säilyttää yksityishenkilöitä koskevia tietoja ja käyttää kyseisiä tietoja eri tarkoituksiin. Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu kaikille yksityishenkilöille, jotka käyttävät Pelican Self Storagen tuotteita ja palveluita, kuten esimerkiksi asiakkaillemme. Yksityishenkilöitä koskevia tietoja kutsutaan henkilötiedoiksi.

Mitä henkilötietoja Pelican Self Storage säilyttää ja käyttää?
Voimme saada henkilötietoja suoraan yksityishenkilöiltä tai muista lähteistä. Henkilötiedot voidaan jakaa karkeasti seuraaviin luokkiin:

tunnistetiedot, kuten nimi, osoite, pankkitiedot, henkilötunnus;
yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero;
tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, kuten tiedot tietyn asiakkaan hankkimista tai muutoin käyttämistä tuotteista tai palveluista;
viestintää koskevat tiedot, kuten asiakkaidemme esittämät pyynnöt; ja
segmenttitiedot, kuten mihin tarkoitukseen tietty asiakas tarvitsee itsepalveluvarastoa.

Miksi säilytämme ja käytämme henkilötietoja?
Käytämme tiettyjä perushenkilötietoja, jotta voimme tarjota tuotteita ja palveluita yksityishenkilöille. Saatamme käyttää henkilötietoja myös silloin, kun markkinoimme tuotteitamme, jotta voimme toimittaa asiakkaillemme markkinointiviestejä.

Millä perusteella säilytämme ja käytämme henkilötietoja?
Voimme käyttää asiakkaitamme koskevia henkilötietoja sopimuksen perusteella. Mikäli asiakas esimerkiksi hankkii tietyn tuotteen tai palvelun Pelican Self Storagelta, voimme käyttää kyseisen asiakkaan yhteystietoja käsitelläksemme asiakkaan maksaman maksun tai toimittaaksemme asiakkaan hankkiman tuotteen. Tietyissä tapauksissa hankimme asiakkaamme suostumuksen ennen kuin käsittelemme häntä koskevia henkilötietoja. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi siihen, että keräämme, käytämme, luovutamme tai muutoin käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Saatamme toisinaan käyttää asiakkaitamme koskevia henkilötietoja toimiaksemme Pelican Self Storagelle asetettujen lakisääteisten velvollisuksien mukaisesti tai mikäli Pelican Self Storagen oikeutetun edun toteuttaminen oikeuttaa Pelican Self Storagen käyttämään henkilötietoja tiettyä määritettyä tarkoitusta varten.

Mitkä muut tahot kuin Pelican Self Storage voivat käsitellä henkilötietoja?
Saatamme hankkia IT- tai logistiikkapalveluita tai muita hallinnollisia tukipalveluita kolmansilta tahoilta (esimerkiksi tahoilta, jotka tarjoavat jakelupalveluita tai ohjelmisto/IT-tukipalveluita). Nämä tahot voivat käsitellä sinua koskevia henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeellista, jotta he voivat tarjota kyseisiä palveluita.

Voimme luovuttaa tiettyjä henkilötietoja kuljetus/logistiikkayrityksille toimituksia varten. Saatamme toisinaan luovuttaa henkilötietoja muille Pelican Self Storage -konserniyhtiöille, jos soveltuvassa lainsäädännössä asetettujen vaatimusten noudattaminen tai viranomaisten esittämiin pyyntöihin vastaaminen sitä edellyttää.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa sellaisille tahoille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Tällöin varmistamme, että kyseinen taho tarjoaa käsittelemilleen henkilötiedoille EU:n tietosuojalainsäädännössä (kuten esimerkiksi EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa) määriteltyä tietosuojan tasoa vastaavan tietosuojan tason.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?
Pelican Self Storage säilyttää henkilötietoja tai muut tahot säilyttävät henkilötietoja puolestamme ainoastaan niin kauan kuin velvollisuuksiemme täyttäminen sitä edellyttää sekä erityisesti ainoastaan niin kauan kuin sen tarkoituksen toteuttaminen, jota varten henkilötiedot on kerätty, sitä edellyttää. Poistamme henkilötiedot arkistoistamme tai anonymisoimme ne asianmukaisesti sen jälkeen, kun emme enää tarvitse niitä. Sopimusten, viestinnän ja liiketoimintaan liittyvän kirjeenvaihdon yhteydessä luovutettuihin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvelvollisuuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan joutua säilyttämään jopa kymmenen vuoden ajan. Muut yksittäistä asiakastamme koskevat henkilötiedot lähtökohtaisesti tuhotaan enintään kahden vuoden kuluttua siitä, kun kyseisen asiakkaan kanssa on viimeksi käyty kirjeenvaihtoa tai muutoin oltu yhteydessä. Turvallisuuden takaamiseksi / Turvallisuussyistä tehtyjä henkilötietojen varmuuskopioita saatetaan säilyttää pidempään, mutta tällöin niiden käsittelyoikeutta rajataan erityisen tarkasti.

Kameravalvonta
Pyydämme huomioimaan sen, että mikäli liikkeessämme on käytössä kameravalvonta, saatat tallentua valvontakameran kuvaan ja että säilytämme sinusta kuvattua materiaalia. Käytämme valvontakameroita ainoastaan varmistaaksemme asiakkaidemme turvallisuuden sekä ehkäistäksemme ja havaitaksemme rikoksia. Voit ottaa meihin yhteyttä alla mainitussa osoitteessa, jos tarvitset lisätietoja kameravalvonnastamme.

Mitä oikeuksia yksityishenkilöillä on?
Voit aina peruuttaa suostumuksesi siihen, että voimme säilyttää tai muutoin käyttää sinua koskevia henkilötietoja. Yksityishenkilöillä on lisäksi seuraavat oikeudet:

i. Oikeus pyytää saada tarkistaa henkilötiedot / Tarkastusoikeus: Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää saada tietää, säilytämmekö kyseistä henkilöä koskevia henkilötietoja, sekä mitä kyseistä yksityishenkilöä koskevia henkilötietoja säilytämme. Meidän tulee myös vastata kysymyksiin esimerkiksi siitä, mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja, sekä antaa yksityiskohtaisempia tietoja siitä, mitä henkilötietoja säilytämme, ja siitä, kenen sallimme käsittelevän kyseisiä henkilötietoja. Edellä mainittu oikeus ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan muiden yksityishenkilöiden oikeutettu etu saattaa rajoittaa tarkastusoikeutta.

ii. Oikeus virheellisten henkilötietojen oikaisemiseen: Meidän tulee oikaista tiettyä henkilöä koskevissa henkilötiedoissa esiintyvät virheet tai täydentää puutteelliset henkilötiedot kyseisen henkilön niin pyytäessä.

iii. Oikeus henkilötietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi): Meidän tulee tietyissä tapauksissa poistaa tiettyä henkilöä koskevat henkilötiedot kyseisen henkilön niin pyytäessä.

iv. Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen: Meidän tulee tietyissä tapauksissa rajoittaa tiettyä henkilöä koskevien henkilötietojen käyttämistä kyseisen henkilön niin pyytäessä. Voimme tällöin käyttää kyseistä henkilöä koskevia henkilötietoja ainoastaan tiettyihin soveltuvassa lainsäädännössä asetettuihin rajattuihin tarkoituksiin.

v. Oikeus henkilötietojen siirtämiseen: Yksityishenkilöillä saattaa tietyissä tilanteissa olla oikeus saada käsittelemämme itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä lisäksi mahdollisesti oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle taholle ilman, että voimme estää niiden siirtämistä.

vi. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Yksityishenkilöillä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa heitä koskevien henkilötietojen käyttöä. Saatamme joutua lopettamaan henkilötietojen käyttämisen tällaisen pyynnön perusteella esimerkiksi mahdollisesti silloin, kun käytämme henkilötietoja markkinointi- ja profilointitarkoituksiin.

Yhteystiedot
Annamme mielellämme lisätietoja ja vastaamme yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskeviin tiedusteluihin osoitteessa GDPR [at] pelicanselfstorage [dot] com.
Yksityishenkilöt voivat lisäksi toimittaa valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen päivittäminen
Varaamme oikeuden aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme sinulle tähän tietosuojaselosteeseen tekemistämme muutoksista lataamalla tietosuojaselosteen uusimman version verkkosivuillemme.